นโยบายความปลอดภัยหรือนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยขององค์กรเพื่อการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานตลอดจนสังคมในบริเวณใกล้เคียง

โดยจะแสดงรายละเอียดขององค์ประกอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งหมดด้วยนโยบายเพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพของพนักงานจนถึงหรือเหนือกว่าที่กฎหมายกำหนดระเบียบและแนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

นโยบายความปลอดภัย
  • ความปลอดภัยในสถานที่ทำงานมีความสำคัญสูงสุดและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

  • บริษัทฯ จะส่งเสริมและปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

  • บริษัทฯ จะส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยซึ่งจะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานแต่ละคน เช่นความปลอดภัย การฝึกอบรมแรงจูงใจข้อมูลและการแข่งขัน

  • หัวหน้างานทุกคนจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นผู้นำการฝึกอบรมและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานในด้านความปลอดภัย

  • พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองตลอดเวลารวมถึงความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงานและทรัพย์สินของบริษัทฯ

  • พนักงานทุกคนจะต้องดูแลสุขอนามัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ทำงาน

  • พนักงานทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือกับโปรแกรมความปลอดภัยและสุขอนามัยของบริษัท และมีสิทธิ์ได้รับแนะนำความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพการทำงานและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

  • บริษัทฯ จะประเมินความสม่ำเสมอในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

แอร์โร่ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นบริษัทการลงทุนที่ดำเนินการโดยเอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้