ลงทุนและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท


Real Estates & Other

แอร์โร่ เอ็นจิเนียริ่งเป็นผู้จัดสรรเงินลงทุนระดับโลก และดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลายกระจายตัวอยู่ในหลายภูมิภาค

เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาธุรกิจโดยอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรและการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทฯมีความตั้งใจที่จะกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงและอาจแปลงสินทรัพย์บางส่วนเป็นทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ